Styrande dokument

Det finns många lagar och förordningar som styr kommunens arbete. Kommunen beslutar om allt från avgifter till reglementen för nämnderna.

Alla lagar och förordningar finns samlade i det som kallas kommunal författningssamling. I författningssamlingen finns dokument som har beslutats av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, med några få undantag. Författningssamlingen uppdateras regelbundet under året.

Dokumenten är indelade i olika ämnesområden, beroende på innehåll. De olika ämnesorådena är Avgifter och taxor, Bolagsordningar, Dokumenthanteringsplaner, Förbundsordningar, Lokala föreskrifter, Priser och stipendier, Reglementen, Andra styrande dokument och Ägardirektiv och företagspolicy.

Senast uppdaterad: 15 mars 2023