Strandskydd

Strandskyddet gör att alla kan ta sig till stranden, inte bara de som äger mark där. Strandskyddet är också viktigt för att skydda växt- och djurlivet vid sjöar och vattendrag. Om du vill göra något på din tomt inom strandskyddet måste du ansöka om dispens för det. Kostnaden för att ansöka om strandskyddsdispens är cirka 11 000 kr.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Det här gäller inom strandskyddszonen

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att bygga nya anläggningar/byggnader, ändra befintliga anläggningar/byggnader, ändra användningsområde för byggnaderna och att gräva eller förbereda byggnationer. Exempel på förbjudna åtgärder är anläggande av båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och vägar. Inom strandskyddszonen får du inte:

 • bygga nya byggnader eller förändra de som redan finns till annat ändamål (till exempel omvandla sjöbodar till bostäder)
 • gräva eller på annat sätt förbereda för byggnation
 • bygga andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, så att det försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor
 • göra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla
 • ändra byggnaders användning
 • sätta ut trädgårdsmöbler, anordna grillplatser eller uteplatser utanför tomtplats
 • klippa gräs eller ta bort annan växtlighet utanför tomtplats
 • gödsla eller sprida bekämpningsmedel
 • plantera trädgårdsväxter
 • göra sig av med/kasta trädgårdsavfall som exempelvis gräsklipp, grenar och löv

Åtgärder inom strandskyddat område

Du kan i vissa fall få dispens för att bygga eller ändra på din tomt om den ligger inom strandskyddsområdet. Du behöver ansöka om dispens för att bland annat:

 • fälla träd
 • gräva eller liknande åtgärder på platser där åtgärden skapar förändringar för växt- och djurlivet
 • bygga hus, bygga till eller bygga en komplementbyggnad
 • anlägga bryggor eller trädäck
 • anlägga en väg

Kan jag få dispens?

Dispens kan ges om det går att visa att varken allemansrätten eller naturen störs av förändringarna och att det finns ett så kallat särskilt skäl. Inom strandskyddat områden kan du bara få dispens om åtgärden uppnår något av dessa särskilda skäl:

 • Åtgärden görs inom ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 • Avskilt från stranden, exempelvis om platsen ligger bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat där människan skapat hinder.
 • Anläggningar som måste ligga vid vatten, till exempel båtbrygga, hamn.
 • Om du exempelvis har en industriverksamhet och behöver utvidga din verksamhet.
 • Angeläget allmänt intresse, exempelvis tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för friluftslivs-, naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassning.
 • Om det är en unik situation, under mycket speciella omständigheter eller annat angeläget intresse.
 • Om området sammanfaller med kommunens LIS-område, landsbygdsutveckling i strandnära läge

Särskilda skäl som anges i miljöbalken för att bevilja dispens eller upphäva strandskyddet. Länk till annan webbplats.

Du ansöker om dispens hos kommunen och när du ansöker måste du ge motiv för varför du ska få dispens.

Inom områden som kommunerna har pekat ut som områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får du, utom de skäl som anges i miljöbalken även använda skälen som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 d §. Det kan handla om att en byggnad, anläggning eller verksamhet långsiktigt bidrar till utvecklingen av landsbygden eller, om det gäller en- eller tvåbostadshus, att de byggs i anslutning till befintligt bostadshus.

Att tänka på inför och vid ansökan om strandskydd

Åtgärder inom strandskyddet som inte har dispens kan vara ett brott mot miljöbalken. Kontakta oss för dialog om du vill göra något inom strandskyddat område. Inför kontakt ha gärna förberett:

 • En karta där du markerat ut det du vill göra.
 • Fotografier över platsen

Ansökan om dispens skickas till kommunen som prövar dispensansökan mot en kostnad.

I ansökan ska du ha med:

 • Beskriv syftet med den åtgärd du söker för samt ange vilket särskilt skäl i miljöbalken Länk till annan webbplats. du söker stöd för dispens
 • Situationsplan, en karta där det ansökan gäller är markerat med tydliga mått och placering. Om du vill fälla träd ska trädens placering markeras.
 • Om du vill bygga eller bygga om en byggnad ska du också skicka med fasadritningar i skala 1:100 och planritningar.
 • Om du vill bygga eller bygga om en brygga ska du skicka med en konstruktionsritning. Det är en ritning som visar tekniken som bryggan kommer att byggas med samt hur den kommer att se ut när den är färdig. Bryggans höjd över vattenytan samt bredd och längd ska framgå, liksom hur bryggans landinfästning och eventuell förankring ute i vattnet ser ut. Vattendjupet vid stranden och längst ut på bryggan vid nocken ska också framgå.
 • Fotografier över platsen. Om du vill fälla träd måste foton av träden finnas med.

Om du tänker bygga ny eller om en bostad/komplementbyggnad eller fälla träd behöver du också söka bygglov eller göra en anmälan.

För anläggningar i vatten kan du också behöva tillstånd för vattenverksamhet Länk till annan webbplats. från länsstyrelsen.

Vid ansökan om enskilt avlopp behöver du ofta gräva en så kallad provgrop. Om provgropen grävs inom strandskyddat område krävs det oftast ingen strandskyddsdispens, men i undantagsfall kan det krävas om provgropen grävs inom ett område för känslig natur.

Olovlig åtgärd inom strandskyddat område

Om du misstänker att en åtgärd har utförts inom strandskyddat område kan du anmäla det. I anmälan kan du välja att ange ditt namn eller om du vill vara anonym. Växjö kommun ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister åtgärdas. Kommunen påbörjar en granskning när någon skickat in en tillsynsanmälan.

Anmälan om olovlig åtgärd inom strandskydd

Strandskyddet infördes på 1950-talet för att allmänheten skulle få möjlighet att vistas vid stränderna. Efter 1975 började strandskyddet att gälla generellt i hela landet. Sedan dess har strandskyddet införts i miljöbalken och i strandskyddets syften ingår sedan 1994 även skydd för djur och växter. Strandskyddet kan ses som en förlängning av allemansrätten och ska ses i ett långsiktigt perspektiv. Det strandnära området är värdefullt för djur och växter. Övergången mellan land och vatten ger en mångfald av olika livsmiljöer och strandområden är ofta mycket artrika.

Strandskyddet är ett allmänt skydd som gäller i hela landet både i tätorter och i glesbygd. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag, oavsett storlek. Även mark vid mindre bäckar och dammar omfattas av strandskyddet. Det skyddade området är i vanliga fall 100 meter från strandkanten, både in på land och ut i vattnet. Länsstyrelsen kan ändra gränsen för strandskyddet. På några platser, till exempel i en del tätorter, är strandskyddet borttaget. På vissa platser är strandskyddet utvidgat till upp till 300 meter från strandlinjen.

Att Sveriges stränder idag i stor utsträckning är tillgängliga för allmänheten är unikt i jämförelse med många andra länder där det kan vara svårt att ta sig fram vid privata stränder.

Varje tomt- och fastighetsägare har rätt till en så kallad hemfridszon. Hemfridszonen är det område runt ett bostadshus där allemansrätten upphör att gälla, alltså en privat zon. Hemfridszonen varierar beroende på typen av byggnad, placering och terrängförhållande. Ett hus som ligger öppet har större hemfridszon än ett hus som ligger inbäddat i skog.

Hemfridszon och tomtplats kan vara mer eller mindre överlappande, ofta är de samma yta men inte alltid. När ett beslut om dispens från strandskyddet lämnas av kommunen beslutas det samtidigt om avgränsning för tomtplats. Kom ihåg att det även inom hemfridszon och tomtplats krävs strandskyddsdispens när du vill bygga eller anlägga något i ett strandskyddat område.

Tomtplats och fastighet är inte samma sak

En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. Tomtplatsen är det område där markägaren kan hävda en privat zon/trädgård, där allmänheten inte har rätt att vistas. Vanligtvis är det området närmast bostadshuset. Runt anläggningar finns endast i undantagsfall en hemfridszon. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten.

Tomtplatsavgränsning vid strandskyddsdispens Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 7 februari 2024