Stöd och bidrag till fritids- och kulturföreningar

Föreningar kan söka olika typer av stöd och bidrag till sin verksamhet. Det finns också olika stipendier att söka.

Här får du en översikt av vilka stöd och bidrag som finns för föreningar att söka. Det finns också regler som föreningen måste följa för att kunna få bidrag.

Stöd och bidrag till fritidsföreningar

Stöd till fritidsföreningar betalas ut och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Samtliga stöd och bidrag ansöker du om via Växjö kommuns verksamhetssystem för föreningsbidrag.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet kan söka för att få stöd till genomförda aktiviteter för barn och unga i åldern 5-20 år och för personer med funktionsvariationer i alla åldrar.

Aktivitetsstöd för öppen verksamhet

Det finns ett aktivitetsstöd för öppen verksamhet för barn och ungdomar. Med öppen verksamhet menas verksamhet som inte genomförs med planerade aktivitetstillfällen. Stödet baseras på föreningens kostnad för att driva den öppna verksamheten.

Stöd till inkludering av personer med funktionsvariationer

För att inkludera personer i alla åldrar med en funktionsvariationer i föreningsverksamhet finns ett stöd för det.

Driftsstöd egen anläggning

Föreningar som äger sin egen anläggning eller lokal kan få ett driftsstöd.

Hyresstöd

Hyresstödet ska stödja föreningar som hyr lokal eller anläggning för sin verksamhet.

Utbildningsstöd

Det finns ett utbildningsstöd för att stödja utbildning av förenings – och organisationsledare.

Investeringsstöd

Investeringsstödet ska stödja föreningar för investeringar av maskiner och utrustning samt ny-, till- och ombyggnation av anläggningar.

Stöd till nybildad förening

Om du har en nybildad förening kan du få stöd för själva bildandet och för att driva föreningen det första året.

Projektbidrag

Ett projektbidrag går att söka när föreningar, aktörer eller enskilda personer behöver stöd för att specifika insatser under en begränsad tid.

Stöd till samhällsuppdrag

Stöd för samhällsuppdrag handlar om att uppnå ett visst samhälleligt mål och som kompletterar kommunens arbete med vissa samhällsuppgifter. Samhällsuppdragen bygger på ömsesidig nytta, konkreta aktiviteter och en struktur för uppföljning.

Stöd och bidrag till kulturföreningar

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet ska skapa trygghet och bidra till föreningarnas löpande publika verksamhet och medlemsverksamhet.

Långsiktigt kulturstöd

Det långsiktiga kulturstödet handlar om att ge goda förutsättningar för en långsiktig planering och verksamhet för de aktörer som utgör basen i kommunens kulturliv.

Stöd till nybildad förening

Om du har en nybildad förening kan du få stöd för själva bildandet och för att driva föreningen det första året.

Projektbidrag

Ett projektbidrag går att söka när föreningar, aktörer eller enskilda personer behöver stöd för att specifika insatser under en begränsad tid.

Stöd till samhällsuppdrag

Stöd för samhällsuppdrag handlar om att uppnå ett visst samhälleligt mål och som kompletterar kommunens arbete med vissa samhällsuppgifter. Samhällsuppdragen bygger på ömsesidig nytta, konkreta aktiviteter och en struktur för uppföljning.

Detta gäller alla typer av föreningar och aktörer som är bidragsberättigade och samtliga typer av bidrag och stöd.

Handlingar som ska skickas in på förhand

Följande handlingar måste du som förening ha skickat in till Växjö kommun för att din förening ska kunna ansöka om stöd:

 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat och balansräkning för det aktuella året
 • Revisionsberättelse för det aktuella året
 • Årsmötesprotokoll från det senaste årsmötet
 • Fullmakt för föreningsadministratör, styrkt genom styrelsebeslut

Redovisning av stöd och bidrag

För att kunna redovisa bidragen din förening har fått behöver du tänka på följande:

 • Handlingar av betydelse ska förvaras i minst 7 år. Det säger bokföringslagen.
 • Varje år kan Växjö kommun slumpvis välja ut föreningar för kontroll. Om det då kommer fram att ett stöd betalats ut i strid med gällande bestämmelser är föreningen skyldig att betala tillbaka det belopp som den aktuella nämnden beslutar.
 • Om din förening har en skuld till Växjö kommun görs avdrag för skulden innan stödet betalas ut.
 • Föreningar som får stöd från Växjö kommun ska följa gällande lagstiftning. Om föreningen, någon företrädare för föreningen eller om någon de samarbetar med bryter mot gällande lag ska detta rättas upp, annars kan föreningsstödet dras in.
 • Det är din förening som ansvarar för att anäggningar ni äger, hyr eller på annat sätt förvaltar inte används för verksamheter som bryter mot gällande lag. Även då ska detta rättas upp, annars kan föreningsstödet dras in

Verksamhet som inte är stödberättigad

Viss verksamhet kan du inte söka stöd för:

 • Verksamhet som får stöd från annan kommunal instans
 • Kommersiell eller entrébelagd seniorverksamhet.
 • Läxhjälp
 • Religiös verksamhet, exempelvis mässor, gudstjänster, ceremonier, högtidsfirande, religiös undervisning -söndagsskola, konfirmationsundervisning, bönesamlingar och högläsning ur religiösa skrifter.
 • Politisk verksamhet – politiska ungdomsorganisationer har möjlighet att söka Direktservice till specifika aktiviteter. I övrigt hanteras stöd till de politiska ungdomsförbunden internt inom de olika partierna.
Senast uppdaterad: 10 april 2024