Begravning av sällskapsdjur

I Växjö kommun får du begrava ditt sällskapsdjur i din trädgård om du gör det på ett lämpligt sätt. Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, minigris och dvärgget, men inte häst.

Begravning av sällskapsdjur på annan plats i naturen

Du kan även begrava djuret på en annan plats i naturen om du har markägarens tillstånd. Du ansvarar naturligtvis för att inte orsaka någon olägenhet för miljö eller hälsa.

Tänk på detta vid en jordbegravning, då bör det inte uppstå några problem:

 • Välj en torrare plats lite högre i terrängen. Det bör minst vara 1 meter till högsta grundvattennivå från gravens botten. Tänk dig att du gräver en grop – på vilket djup uppskattar du att markvattnets yta skulle hamna som högst under året när det är som blötast?
 • Täck med så mycket jord att andra djur hindras från att få vittring och gräva upp kroppen, minst 1 meter och 1,5 meter om djuret är stort.
 • Håll tillräckligt skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag eller diken. Avstånd beror på markens lutning och jordtyp, samt en eventuell brunns täthet etcetera. Men 50 meter till en brunn räcker oftast gott och väl för till exempel en hund.

Känner du dig osäker så kontakta Växjö kommun och beskriv platsen du har tänkt. Det är lättare att vara tydlig med skyddsavstånd om vi vet något om djurets storlek, jordtyp, lutning och närhet till brunnar.

Aska från sällskapsdjur

Aska från kremerade sällskapsdjur får du sprida eller gräva ner ytligt i din trädgård samt på annans mark om du har markägarens tillstånd. Askan är ren från smittämnen men innehåller näringsämnen och är basisk. Du bör därför tänka på att det inte finns några växter eller vattendrag i närheten som är känsliga för detta. Vid nedgrävning av askan bör du hålla ett säkerhetsavstånd på någon meter i höjdled till grundvatten och minst cirka 10 meter till vattentäkt.

Minnesplats för sällskapsdjur

Kommunen har en minnesplats där man tillåter spridning av aska vid Teleborg.

Minnesplats för sällskapsdjur

Nedgrävning av hästdjur

Om du vill begrava din häst hemma på gården kan det ofta vara möjligt. Men för att undvika risker för miljö och hälsa måste du välja platsen med omsorg och se till att hanteringen sker på lämpligt sätt. Nedgrävning av en häst får endast ske enligt kommunens anvisningar.

Vid nedgrävning av hästdjur behöver allmän hänsyn tas vad som gäller: risker för vatten, luft och mark, människors hälsa, djur och miljön, olägenheter genom buller, lukt och smittsamma sjukdomar, negativ påverkan på landskapet eller områden av särskilt intresse.

 • Hästens dödsorsak måste vara klar. En häst får inte grävas ner om den bär på eller misstänks bära på sig en smittsam sjukdom.
 • Det bör inte grävas ner fler än ett hästdjur på samma nedgrävningsplats. Om fler hästdjur önskas gräva ner på samma plats eller nära en befintlig nedgrävningsplats måste detta samrådas med Växjö kommun. I sådant fall kan det behövas en markundersökning på platsen innan nedgrävningen eventuellt kan ske.
 • Nedgrävning ska ske snarast efter att djuret dött, innan förruttnelse påbörjats. Den döda kroppen ska stå under daglig tillsyn i väntan på nedgrävning.
 • Om kulturminnen eller naturvårdsintressen kan påverkas ska du först rådgöra med Länsstyrelsen i Kronobergs län innan grävarbetet påbörjas. På Riksantikvarieämbetets webbplats kan du söka efter registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.
 • Upptäcks kulturminnen under grävarbetet ska grävandet upphöra omedelbart och ni ska ta kontakt med Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Råd för hantering

 • Graven bör vara så djup att hästdjurkroppen kan täckas med minst 1,5 meter jord. Det innebär att för en stor häst bör graven vara cirka 2–3 meter bred och ca 2,5–3 meter djup. Återfyllnaden av jord ska bilda en svag ås över graven och packas hård så att rovdjur inte kan gräva upp det begravda djuret. Graven kan behöva täckas av stenar.
 • Om du har tillgång till halm eller hö kan det vara bra att lägga en bal runt hästen för att underlätta den biologiska nedbrytningen.
 • Om det döda djuret transporteras en längre sträcka eller på allmän väg bör kroppen vara övertäckt.
 • Redskap som används vid transport och nedgrävning kan bli smittförande och därför bör göras rent med högtryckstvätt och desinfektionsmedel innan det används till annat. Eventuellt spill och dropp i samband med transport kan saneras med kalk,

Råd för val av plats

 • Nedgrävning får inte ske inom ett vattenskyddsområde.
 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastigheter.
 • Nedgrävningsplatsen bör ligga något avsides så att lekande barn och djur inte lockas dit.
 • Nedgrävningsplatsen bör vara minst 20 meter från en väg eller fastighetsgräns. I enskilda fall kan större avstånd behöva övervägas.
 • Nedgrävningsplatsen bör vara minst 30 meter från ledningsgrav, dräneringsbrunn, stenmur, vattendrag, sjö, vattenförande dike eller liknande. I enskilda fall kan större avstånd behöva övervägas.
 • Nedgrävningsplatsen bör vara minst 200 meter från närmaste vattentäkt (till exempel dricksvattenbrunn), bostad och allmän bebyggelse. I enskilda fall kan större avstånd behöva övervägas.
 • Skyddsavståndet i höjdled från gropens botten till högsta grundvattenyta och berggrund ska vara minst en meter. Med högsta grundvattenyta menas den nivå där jordens porer nästan är helt vattenfyllda någon gång under året.
 • Om du inte äger marken själv krävs markägarens godkännande.

Om din nedgrävning av hästdjur leder till någon typ av störning kan du bli tvungen att sanera nedgrävningsplatsen.

Senast uppdaterad: 27 mars 2024