Ordlista A-Ö

Här förklaras ord som ofta förekommer när man beskriver Växjö kommuns verksamhet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Alternativa driftsformer

Benämning av verksamheter som någon annan än kommunen svarar för på kommunens uppdrag.

Arvode

Ekonomisk ersättning för utfört arbete som till exempel ett förtroendeuppdrag (politiskt uppdrag).

Ajournera

Tillfälligt avbryta ett sammanträde för till exempel överläggningar i partigruppen.

Allmän handling

Inkommen eller upprättad handling som förvaras hos en myndighet.

Allmänhetens frågestund

Möjlighet för allmänheten att ställa frågor till förtroendevalda vid nämndens eller fullmäktiges sammanträde.

Arvode

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda.

Arbetsutskott

Nämndernas utskott som lämnar förslag till nämnden.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet i kommunen som är finansierad med avgifter från dem som använder sig av den, till exempel hantering av vatten, avlopp och renhållning (jämför med skattefinansierad verksamhet).

B

Bokslut

Sammanställning av kommunens ekonomiska resultat som görs årsvis.

Bordläggning

Skjuta upp ett beslut till ett senare sammanträde..

Brukare

Den person som en verksamhet eller aktivitet är till för/den person som använder verksamheten. Kan också exempelvis vara förälder till barn i skola eller anhörig till äldre i äldreboende.

Budget

En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid. Kommunfullmäktige beslutar i juni varje år om nästa års budget.

C

D

Demokrati

Medborgarnas möjlighet att direkt eller indirekt utöva inflytande på och kontroll av beslut. Detta sker genom regelbundna allmänna val, yttrandefrihet och fri partiverksamhet.

Dagordning

En förteckning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde. Kallas också för ärendeförteckning eller föredragningslista.

Delegationsordning

Styrelse eller nämnd kan delegera, det vill säga lämna över rätten att besluta om vissa saker till ett utskott, en ledamot i nämnden eller en anställd i kommunen.

Detaljplan

Regler för hur ett område ska utformas i detalj (byggnader, gator, parker med mera).

Diarium

Register över allmänna handlingar som inkommit eller upprättats hos en myndighet.

E

Enkel fråga

Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar.

Entreprenad

Verksamhet som någon annan än kommunen svarar för på kommunens uppdrag.

Ersättare

Ersättare för ordinarie ledamot.

Entledigande

Äldre ord som betyder att en förtroendevald ber att få lämna sitt uppdrag.

F

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd (kallas ibland socialbidrag) ska täcka de mest grundläggande kostnaderna så att man kan klara att försörja sig själv och sin familj tills den egna försörjningen är löst.

Förtroendevald

Förtroendevald kallas den som genom allmänt val eller val i en politisk församling fått ett politisk uppdrag.

Finansieringsprincipen

Innebär att den som beslutar om ett åtagande också ska stå för kostnaderna. Det är en grundläggande princip i relationen mellan staten och kommunsektorn.

Friskola

Friskolor är skolor som drivs med en annan huvudman - ägare - än de som anordnas av kommunen eller landstinget. Fristående skolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå.

Förvaltning

En del av organisationen som ansvarar för vissa verksamheter, till exempel har en skolförvaltning ansvar för förskolor och grundskolor. Där arbetar opolitiska tjänstepersoner. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd.

G

God man

Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller sköta sina pengar/egendom kan få stöd av en god man. Man ansöker om en god man hos överförmyndarnämnden i kommunen.

H

Handläggare

Tjänsteperson som har hand om och utreder ett ärende innan politikerna fattar beslut.

Hemställa

Äldre ord för att begära något hos en annan nämnd eller myndighet.

Huvudman

Benämning för den statliga myndighet, kommunal förvaltning, eller annan likartad organisation som har ansvaret för viss verksamhet.

I

Interpellation

Skriftlig fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till en ansvarig politiker. En interpellation lämnas för att starta en debatt i kommunfullmäktige i angelägna och aktuella frågor.

J

Justering

Slutligt godkännande av ett protokoll.

K

Kollektivavtal

Ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation. Avtalet reglerar löner, anställningsvillkor och/eller andra förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Kommun

Ofta används begreppet kommun för både primärkommuner och landstingskommuner, det vill säga det som i dagligt tal kallas kommuner och landsting. Kommunal verksamhet kan både vara uppgifter som kommuner och landsting genomför. Kommuner och landsting är likställda i lagen även om landstingen omfattar ett större geografiskt område än kommunerna.

Kommunalråd

I Växjö kommun väljs fem politiker till kommunalråd av kommunfullmäktige. De ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Kommunalt självstyre

En grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Det kommunala självstyret ger kommunerna, landstingen och regionerna rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter. Självstyre innebär att beslut ska fattas nära dem som berörs, och anpassas efter deras villkor. Det sätter medborgaren i främsta rummet och gynnar både demokratin och effektiviteten.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Komvux

Kommunal vuxenutbildning är en utbildningsform som erbjuder vuxna kompetensinriktad utbildning. Komvux består av grundläggande vuxenutbildning som motsvarar grundskola, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning.

L

LSS

Förkortning för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LVU

Förkortning för lagen om vård av unga.

M

Maxtaxa

För till exempel förskola får kommunen ta ut en avgift som då inte får överstiga ett visst belopp.

Medborgarförslag

Ett förslag som en eller flera kommuninvånare har lämnat in till kommunfullmäktige.

Motion

Ett förslag som en eller flera ledamöter lämnat in till kommunfullmäktige.

N

Nämnd

Myndighet som ansvarar för ett eller flera områden inom kommunen. Nämnden består av politiker som väljs av kommunfullmäktige.

O

Offentlig sektor

Ett gemensamt namn för kommunen, landstinget och staten. Offentlig sektor omfattar verksamhet som är finansierad av allmänna medel (skatteintäkter).

Offentlighetsprincipen

Rätten att ta del av allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats en kommun eller ett landsting/region.

P

Proposition

Förslag, till exempel en ny lag, från regeringen till riksdagen.

Presidium

Ledningsgrupp för varje nämnd, styrelse eller kommunfullmäktige som består av dess ordförande och en eller flera vice ordföranden.

Protokoll

Ett dokument som beskriver vad som händer under ett sammanträde, vilka beslut som fattas och vilka politiker som varit med på sammanträdet. Protokollet ska justeras av några ledamöter som har varit med på sammanträdet.

Q

R

Regeringen

Sveriges högsta myndighet som leds av statsministern.

Regeringskansliet

Den myndighet som förbereder regeringens ärenden och i övrigt bistår regeringen. Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, departementen och förvaltningsavdelningen.

Regioner

Indelning i regioner är en försöksverksamhet som har pågått sedan 1997 i Skåne län och sedan 1999 i Västra Götaland. Regionerna har samma uppgifter som ett landsting.

Remiss

Remissförfarande innebär att till exempel kommuner, landsting, myndigheter och organisationer får yttra sig över ett förslag.

Riksdagen

Sveriges högsta beslutande organ. Riksdagen representerar och väljs av folket i Sverige.

S

Sfi

Förkortning för svenskundervisning för invandrare.

SoL

Förkortning för socialtjänstlagen.

Statsministern

Statsministern utser statsråden och leder regeringens arbete.

Statsråd

De personer som ingår i regeringen är statsråd. Statsråden kallas ibland ministrar.

T

U

VW

Val (allmänna)

Val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige sker vart fjärde år den andra söndagen i september. Val till Europaparlamentet sker vart femte år på försommaren. Extra val till riksdagen kan hållas mellan ordinarie val.

X

Y

Z

Å

Ä

Ärendeförteckning

Lista över ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde (dagordning).

Ö

Överförmyndare

Förmyndarskap/föräldraförvaltning, till exempel om motstridiga intressen finns mellan en förälder/förvaltare och en omyndig vid en bouppteckning. God man för myndiga som på grund av till exempel sjukdom inte kan ta vara på sina tillgångar eller föra sin talan och om detta inte är tillräckligt förvaltarskap där personen ifråga förlorar sin rättshandlingsförmåga.
I uppdraget ligger också att tillse att gode män och förvaltare garanteras kunskap och utbildning.

Senast uppdaterad: 1 mars 2023