Politik och förvaltning

Den kommunala organisationen har två sidor, förvaltningssidan och den politiska sidan. Som medborgare kan det vara svårt att avgöra vem man ska vända sig till i olika frågor och vem som egentligen bestämmer.

Politiken

Nämnderna och kommunstyrelsen består av förtroendevalda som utses av fullmäktige. Dessa organ fattar beslut och ger uppdrag inom sitt särskilda ansvarsområde. Nämnderna sammanträder en gång i månaden. De förtroendevalda har inte någon lön, men får ett arvode för det arbete som de utför. Arvodet är tänkt att kompensera för inkomstbortfallet från det ordinarie arbetet. 

Många politiker i kommunfullmäktige är så kallade fritidspolitiker. Det betyder att de sköter sina politiska uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Förvaltningen

För att sköta den dagliga verksamheten och utföra de uppdrag som nämnderna beslutat om finns ett antal förvaltningar med anställda tjänstepersoner. Förvaltningen har tre huvudsakliga uppgifter:

  • Att ta fram underlag för att se till så att de förtroendevalda är välinformerade och kan fatta avvägda beslut.
  • Att uppnå mål och verkställa uppdrag som de förtroendevalda beslutar om.
  • Att besluta på uppdrag av de förtroendevalda genom så kallad delegation.

Demokrati eller effektivitet?

Om tjänstepersoner går för långt i sin definition av vad de kan göra, utan att de förtroendevalda fått säga sitt, innebär det att de demokratiska reglerna sätts ur spel. Men om varje enskilt beslut skulle beredas och diskuteras i ett politiskt forum, skulle organisationen bli långsam och ineffektiv.

För att kommunen ska fungera bra är det alltså viktigt att ha en bra balans mellan beslutsfattare och förvaltning.

Senast uppdaterad: 7 februari 2023