Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och varje nämnd i Växjö kommun har vid sina möten en allmänhetens frågestund dit du är varmt välkommen. Du kan komma och fråga precis vad du vill som rör den verksamhet politikerna ansvarar för och som de ska eller har beslutat om.

På detta sätt har du möjlighet att höra politikernas syn på en aktuell fråga eller chans att påverka inför ett kommande beslut.

Frågorna besvaras av förtroendevalda och/eller kommunala tjänstepersoner. Någon debatt mellan fullmäktiges ledamöter får inte ske i samband med frågestunden, men däremot finns möjlighet att ställa följdfrågor.

Du kan inte ställa frågor om ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild person.

Har du en fråga till kommunfullmäktige men inte kan eller vill ställa den själv, kan du också mejla din fråga till kommunstyrelsen@vaxjo.se Ordföranden kommer att läsa upp frågan och sedan kan du lyssna på svaret antingen på plats eller via radio och webbsändning. 

Nämndernas sammanträdestider

Här kan du se vad de olika nämnderna ansvarar för. Om du klickar på nämnden så får du reda på när varje nämnd har sitt sammanträde med allmänhetens frågestund. 

Kultur-och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsfrågor, biblioteken, konsthallen, Araby park Arena, Biljettcentrum och idrotts- och friluftsanläggningar.

Kommunfullmäktige
Är det högsta beslutande organet i kommunen. Här behandlas också alla motioner och medborgarförslag.

Nämnden för arbete och välfärd
Arbetsmarknad, försörjningsstöd, vuxenutbildning, flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning och alkoholtillstånd.

Omsorgsnämnden
Omsorg och vård för äldre, för personer med utvecklingsstörning och för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Utbildningsnämnden
Förskola, grundskola, anpassad skola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, kulturskola, fritidsgårdsverksamhet och skolbibliotek.

Valnämnden
Valnämnden genomför val och folkomröstningar i Växjö kommun. Det innebär bland annat att ordna vallokaler och att utse och utbilda röstmottagare.

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Servicenämnden
Ansvarar för den kommungemensamma måltidsorganisationen, strategisk lokalförsörjning, drift, support och utveckling av IT-tjänster och stöd i arbetet med digitalisering. Nämndens uppgifter utförs av kommunledningsförvaltningen.

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg
Nämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Denna tillsyn ska ge en garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, det vill säga underåriga, gamla, sjuka och personer med funktionsvariationer.

Senast uppdaterad: 8 januari 2024